Rozwj Lokalny Kierowany przez Spoeczno
Start RLKS

PostHeaderIcon

W ramach przygotowa do przyszego okresu programowania, Komisja Europejska zwrcia szczegln uwag na rol rozwoju lokalnego w polityce regionalnej. Za wyjtkowo wany uznaa instrument, jakim jest Rozwj Lokalny Kierowany przez Spoeczno (RLKS). Instrument ten opisany zosta w art. 28 ? 31 projektu Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajcego wsplne przepisy dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spoecznego (EFS), Funduszu Spjnoci (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) objtych zakresem Wsplnych Ram Strategicznych (WRS). Na jego podstawie moliwe jest powikszenie o 10 % maksymalnej stopy dofinansowania ze rodkw UE poprzez wdroenie w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oddzielnej Osi Priorytetowej dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno.

Rozwj Lokalny Kierowany przez Spoeczno jest rozszerzeniem na lata 2014-2020 podejcia LEADER, zastosowanego w obecnym okresie programowania w Osi 4 PROW
w nastpujcy sposb:

- RLKS moe by zastosowany nie tylko na obszarach wiejskich, ale take miejskich,

- w ramach RLKS mona wykorzysta nie tylko Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich, ale take Europejski Fundusz Spoeczny, Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz Fundusz Spjnoci.

Sposb zastosowania RLKS jest podobny jak w podejciu LEADER (Osi 4 PROW 2007-2013) tzn. spoeczno lokalna przygotowuje Lokaln Strategi Rozwoju (LSR), w ktrej okrela m.in. cele oraz zasady, w tym kryteria wyboru projektw sucych osigniciu tych celw. LSR realizowana jest przez Lokaln Grup Dziaania.

Wprowadzenie moliwoci realizacji nowego instrumentu terytorialnego jakim jest RLKS moe przynie wiele korzyci dla lokalnych spoecznoci tj.:

- pozwoli lepiej wykorzysta lokalne zasoby i skoordynuje dziaania z rnych funduszy,

- pozwoli wyrwna rnice wewntrz regionu,

- przyczyni si do wzrostu niskiego poziomu kapitau spoecznego w Polsce, szczeglnie na obszarach zmarginalizownych i tym samym do rozwoju spoeczestwa,

- przyczyni si do powstania nowych miejsc pracy,

- stworzy moliwoci dla nowych form wsppracy i partnerstw midzy obszarami miejskimi i wiejskimi.

Niestety aktualny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nie uwzgldnia si RLKS, jako instrumentu rozwojowego.

W zaczeniu zamieszczamy stanowisko Prezesw Lokalnych Grup Dziaania Wojewdztwa Mazowieckiego w sprawie zastosowania narzdzi RLKS w RPO WM na lata 2014-2020, podjte podczas spotkania w Jachrance w dniu 30.08.2013 r.

do pobrania